EAP-B01 Nou Barris

Informacions Generals

Demanda de Monitors Zeladors

Documentació que recull les instruccions i la graella per trametre la sol·licitud de demanda de monitors / zeladors de suport per alumnat amb dificultats de mobilitat i amb trastors molt greus de conducta pel curs 2016 - 2017

icon Documentació Monitors Zeladors x 2016-17

Graella per validar per part de l'EAP Nou Barris: icon graella vetlladors 16_17

Subvencions x Centres Concertats x Zeladors

 

Subvencions per contractar personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials

Aquestes subvencions tenen per objecte finançar la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials en centres privats concertats durant el curs escolar 2015-2016. Als efectes d’aquesta convocatòria, aquests alumnes són els que tenen necessitats educatives especials vinculades a discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials, els que manifesten trastorns greus de personalitat o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives greus.

Llegeix més:Subvencions x Centres Concertats x Zeladors

Monitors / Zeladors

Suport de monitoratge / zelador-a per atendre l’alumnat que presenta discapacitat o necessitats educatives especials o sanitàries diàries dels centres públics i concertats ordinaris. Curs 2015-2016

Beques per NEE Curs 2013-14

 
Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2013-2014:
Ajuts directes per a alumnes (inclosos els que tenen TDAH) que necessiten suports determinats i atencions educatives específiques derivades d'una discapacitat o d'un trastorn greu de la conducta, durant tota l'escolarització o només durant un període.
Subsidis per a necessitats educatives especials derivades d'una discapacitat o un trastorn greu de la conducta per a famílies nombroses.
Ajuts per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associat a altes capacitats intel•lectuals.
A qui va dirigit?
A alumnes d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà o superior, ensenyaments artístics professionals, PQPI i programes de formació per a la transició a la vida adulta, que presenten una necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacidad o trastorn greu de la conducta o a causa de les seves elevades capacidatats intelectuales.
Termini per presentar la sol•licitud: del 20 d'agost al 30 de setembre de 2013.
Estàs aquí:Inici Informacions Generals